Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en milieuschade

Als we het hebben over aansprakelijkheidsrisico's, dan kun je een hoop narigheid voorkomen door het voeren van doordachte leverings-, arbeids- en andere voorwaarden, het kiezen van de juiste bedrijfsvorm en bovenal een correcte bedrijfsvoering. Daarnaast kan je, afhankelijk van de branche waarin je actief bent en de ondernemingsvorm, de organisatie en haar bestuurders op vijf manieren verzekeren tegen de financiële gevolgen van een eventuele aansprakelijkheidsstelling. We zullen deze in het onderstaande bespreken. (Terzijde: een rechtsbijstandsverzekering werkt precies andersom; deze vergoedt en biedt juridische hulp als je organisatie schade lijdt door het toedoen of nalaten van een ander.)

Los van aansprakelijkheid kun je ook op andere manieren vermogensschade oplopen en daar zijn ook verzekeringen voor ontwikkeld, bijvoorbeeld milieuschadeverzekeringen. Ook deze zullen we kort omschrijven.

Voor bedrijfsschade-/ exploitatiekostenverzekeringen kunt je kijken onder >>Risico's rond bezittingen.

Wil je meer weten of heb je behoefte aan een offerte of een doorlichting van de risico’s van je organisatie? Vul het contactformulier in of bel ons even.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Als organisatie kan je aansprakelijk gesteld worden voor schade die je aan derden toebrengt. Dit kan ongewenst afleiden en zelfs de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Daarom is het belangrijk om een weloverwogen keuze te maken: welke risico’s wil je verzekeren en welke risico’s wil je als organisatie zelf lopen.

Waar gewerkt wordt vallen spaanders" en "Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje”. Twee clichés die helaas maar al te vaak blijken te kloppen.

Maar tegen de gevolgen van gemaakte fouten tijdens het werk kunnen we ons toch gewoon verzekeren? En als een ànder juist een fout maakt, waar wij schade door leiden, dan zijn zij daar toch ook gewoon voor verzekerd?” Helaas blijkt dat niet altijd te kloppen en zeker de afgelopen tijd zien we steeds vaker dat verzekeraars aansprakelijkheidsrisico’s niet meer accepteren; soms zelfs bij bestaande, zich voorbeeldig gedragende klanten de contracten opzeggen. En als je al hiervoor verzekerd bent gaat dit altijd gepaard met hiaten, uitsluitingen, clausules en kleine lettertjes.

Juist daarom is het goed om te weten wat er zoal mogelijk is en waar de verschillen liggen tussen de vijf verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen.
 

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Een goede AVB dekt de aansprakelijkheid voor als derden door het toedoen van je organisatie materiële- of letselschade oplopen. Deze verzekering vormt de basis van de verzekeringen rondom aansprakelijkheid.
De verzekerden zijn de directie, de werknemers, commissarissen, vrijwilligers, stagiaires en in sommige gevallen zelfs ook gecontracteerde freelancers die namens het bedrijf of de organisatie actief zijn.
Onder de “derden” verstaan we eigenlijk iedereen die materiële- of letselschade oploopt door het handelen of juist nalaten van de organisatie en niet onderdeel is van de organisatie óf namens deze werkzaam is. Toch is er soms ook dekking voor schade die is opgelopen door de ondergeschikten, zoals de werknemers, stagiaires, vrijwilligers en freelancers. Bijvoorbeeld als ze tijdens het werk letsel oplopen of als bijvoorbeeld hun eigendommen beschadigd raken.

Maar ook de producten die je levert of in het verleden geleverd hebt kunnen schade veroorzaken aan bijvoorbeeld de consument en als dat verwijtbaar is kan je daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Het kan dus belangrijk zijn om de “productaansprakelijkheid” mee te verzekeren.

Omdat elk bedrijf en elke organisatie anders is samengesteld, een ander werkgebied heeft, of een andere dienst of product levert, is er al snel behoefte aan maatwerk zodat de verzekering zoveel mogelijk aansluit bij de verzekeringsbehoefte. Daarnaast is het ook van belang om te weten waarin de verzekering niet voorziet zodat je daar rekening mee kunt houden in bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden of werkprocedures.

Zoals hierboven al aangegeven is er in principe dekking voor schade veroorzaakt door “ondergeschikten”. Van belang daarbij is dat er sprake moet zijn van een zekere gezagsverhouding. Dit is bij ingehuurde freelancers niet altijd even duidelijk en het geniet daarom de voorkeur dat de organisatie van de freelancers verlangt dat zij ook zichzelf goed verzekeren.

De verzekerde hoedanigheid zoals opgegeven aan de verzekeraar is leidend voor de dekking. Als er bedrijfsactiviteiten wijzigen moet dat dus direct gemeld worden. Maar ook als men bijvoorbeeld besluit om te gaan exporteren naar een ander gebied moet je dit wel eerst opgegeven. Kortom, elke verandering die invloed heeft op de risico's tijdig doorgeven, ook bij twijfel.

Verzekerd bedrag
Vooral bij letselschades gepaard gaand met inkomstenderving of smartegeldclaims van het slachtoffer kunnen de claims flink oplopen. Vandaar dat we per voorval altijd minimaal 2 ½ miljoen euro als verzekerd bedrag adviseren, soms zelfs meer.
Wat veel mensen niet weten is dat je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar niet alleen gedekte schade uitkeert maar ook namens jou verweer voert als zij van mening zijn dat je geen schuld treft of als zij bijvoorbeeld de hoogte van de claim onredelijk vinden.

Belangrijkste uitsluitingen
Wij vinden het belangrijk om ook te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt deze verzekering geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder is er geen dekking voor schade veroorzaakt met WAM-plichtige voertuigen, zoals (vracht-)auto’s, motor- en bromfietsen. Voor dat soort voertuigen is er wettelijk gezien immers al een verzekeringsplicht.
Schade aan onderhanden zijnde werk is meestal ook uitgesloten. Dus als een meubelrestaurateur het meubel dat hij moet repareren beschadigt, dan is het repareren van die beschadiging niet verzekerd. Maar als hij met dat meubelstuk bijvoorbeeld tegen een spiegel van de klant aanstoot, dan is de schade aan die spiegel wel verzekerd.

In- en uitlooprisico?
Niet het schademoment maar het moment van melden is bepalend voor of een schade verzekerd is. Het is daarom van belang dat een schade na de ingangsdatum en voor de einddatum wordt ingediend. Het kan dus zijn dat de schade al is ontstaan voordat de verzekering liep. Dit inlooprisico kan meeverzekerd worden. Dit is belangrijk, zeker ook als je daarvoor elders verzekerd was. Je vorige verzekeraar zal namelijk in de meeste gevallen na het beëindigen van de verzekering geen dekking meer bieden.
Bij bedrijfsbeëindiging heb je meestal de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief de verzekering nog een tijdje voort te zetten voor schades die zich in die periode alsnog manifesteren. Dit heet het uitlooprisico.
 

Werkgeversaansprakelijkheid (WEGAS)

Als organisatie ben je aansprakelijk voor wanneer een medewerker onder werktijd door een ongeval letsel oploopt, komt te overlijden of schade heeft aan zijn persoonlijke eigendommen. Zelfs als je er als organisatie alles aan gedaan hebt om dit te voorkomen. Er wordt namelijk van de werkgever verwacht dat de medewerkers in voorkomende gevallen kunnen terugvallen op een redelijke verzekering. Dit is omschreven in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek en gaat over “goed werkgeverschap”. Dit is een moeilijk te definiëren begrip. Bovendien is het als gevolg van jurisprudentie steeds verder verruimd en gaat inmiddels verder dan letsel van werknemers op de werkvloer. Een ongeval kan namelijk ook op een andere locatie, op weg van of naar het werk, in het verkeer of tijdens andere activiteiten gebeuren en geldt inmiddels ook voor uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires en soms ook voor freelancers.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) of een motorrijtuigverzekering biedt hiervoor niet voldoende dekking. Een goede WEGAS-verzekering geeft hiervoor wel de benodigde dekking. Bovendien moet deze verzekering regelmatig worden aangepast aan de veranderende regelgeving.
De WEGAS en de AVB vullen elkaar in die zin goed aan en worden dan ook vaak in combinatie met elkaar afgesloten.

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Als organisatie loop je het risico om aangesproken te worden op gemaakte beroepsfouten. Met een BAV verzeker je je tegen de schade als gevolg van een foutieve uitoefening van je beroep. Voorbeelden: het verstrekken van onjuiste informatie, een verkeerd uitgevoerde medische ingreep, een constructiefout veroorzaakt door een architect of een fout in de voor een klant ontwikkelde software.
Deze verzekering is niet voor ieder beroep noodzakelijk. De kans dat bijvoorbeeld een bakker aansprakelijk gesteld wordt voor de gevolgen van een verkeerd advies is verwaarloosbaar. Bovendien is deze verzekering niet voor elk beroep verkrijgbaar.

In tegenstelling tot de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) beperkt deze verzekering zich tot de aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van letselschade aan personen of materiële schade aan zaken. De BAV en de AVB vullen elkaar in die zin goed aan en worden dan ook vaak in combinatie met elkaar afgesloten.
Omdat de risico’s voor elke beroepsgroep anders zijn, zijn er op de specifieke branchebehoeften polisvoorwaarden ontwikkeld. Sommige beroepsgroepen kennen zelfs een verzekeringsplicht.
Het afsluiten van zo'n BAV is met name aan te raden voor vrije beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, medisch specialisten, accountants, organisatieadviseurs, notarissen, of architecten.

Verzekerd bedrag
De hoogte van het verzekerde bedrag moet in balans zijn met de maximale hoogte van een eventuele claim. Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld wat er qua aansprakelijkheid en de maximale vergoeding hiervoor is afgesproken in de leveringsvoorwaarden.
Wat veel mensen niet weten is dat je beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet alleen gedekte schade uitkeert maar ook namens jou verweer voert als zij van mening zijn dat je geen schuld treft of als zij bijvoorbeeld de hoogte van de claim onredelijk vinden.

Belangrijkste uitsluitingen
Wij vinden het belangrijk om ook te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt deze verzekering geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder is er geen dekking in geval van grove nalatigheid en is schade als gevolg van handelen buiten de verzekerde hoedanigheid uitgesloten.

In- en uitlooprisico?
Niet het schademoment maar het moment van melden is bepalend voor of een schade verzekerd is. Het is daarom van belang dat een schade na de ingangsdatum en vóór de einddatum worden ingediend. Het kan dus zijn dat de schade al is ontstaan voordat de verzekering al liep. Dit inlooprisico kan meeverzekerd worden. Dit is belangrijk, zeker ook als je daarvoor elders verzekerd was. Je vorige verzekeraar zal namelijk in de meeste gevallen na het beëindigen van de verzekering geen dekking meer bieden.
Bij bedrijfsbeëindiging heb je meestal de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief de verzekering nog een tijdje voort te zetten voor schades die zich in die periode alsnog manifesteren. Dit heet het uitlooprisico.
 

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering (BCA)

Bestuurders en commissarissen kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als ze dit op vrijwillige basis, onbetaald doen! En niet alleen voor je eigen persoonlijke fouten maar ook voor de fouten van een medebestuurslid. Je bent aansprakelijk voor de volledig door de gedupeerde opgelopen financiële schade
Als je als bestuurslid of commissaris in zo'n situatie terecht komt, dan resulteert dit vaak in een langdurig en kostbaar juridisch gevecht en soms uiteindelijk in een aanspraak die uit het eigen privévermogen moet worden betaald. Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder en/of commissaris. Tot de verzekerden worden ook gerekend de personen die het beleid van de rechtspersoon bepalen, voor zover zij in dienst zijn van deze rechtspersoon.
Wat veel mensen niet weten is dat je BCA-verzekeraar niet alleen gedekte schade uitkeert maar ook namens jou verweer voert als zij van mening zijn dat je geen schuld treft of als zij bijvoorbeeld de hoogte van de claim onredelijk vinden.

De polis biedt gewoonlijk werelddekking, echter met uitzondering van aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en/of Australië.

Bij het aangaan van deze verzekeringen, en ook bij de periodieke toetsing van de verzekeraar, let de verzekeraar met name op verliesgevendheid en/of een negatief eigen vermogen. Ook voor startende organisaties zijn er soms geen verzekeringsmogelijkheden.

In- en uitlooprisico?
Niet het schademoment maar het moment van melden is bepalend voor of een schade verzekerd is. Het is daarom van belang dat een schade na de ingangsdatum en voor de einddatum worden ingediend. Het kan dus zijn dat de schade al is ontstaan voordat de verzekering al liep. Dit inlooprisico kan meeverzekerd worden. Dit is belangrijk, zeker ook als je daarvoor elders verzekerd was. Je vorige verzekeraar zal namelijk in de meeste gevallen na het beëindigen van de verzekering geen dekking meer bieden.
Bij bedrijfsbeëindiging heb je meestal de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief de verzekering nog een tijdje voort te zetten voor schades die zich in die periode alsnog manifesteren. Dit heet het uitlooprisico.

Belangrijkste uitsluitingen:
Wij vinden het belangrijk om ook te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt deze verzekering geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder is er geen dekking in de volgende gevallen:

 • Schade door milieuverontreiniging.
 • Schade a.g.v. het niet tot stand brengen en/of in stand houden van een adequaat pakket verzekeringen t.b.v. de rechtspersoon.
 • Rechtsvorderingen van een verzekerde op de rechtspersoon.
 • Aansprakelijkheid die uitsluitend is gebaseerd op boete-, garantie-, vrijwaring- of ander beding van gelijke strekking.
 • Ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerde of derden.

 

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven en instellingen (RB B)

De rechtsbijstandverzekering is in tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekeringen juist bedoeld om bij anderen je recht af te dwingen als zij jou niet op vrijwillige basis tegemoet willen komen. Deze verzekering dekt juridische hulp bij een gedekte gebeurtenis. Daarnaast is er ook dekking voor het inwinnen van juridisch advies. Handig en nuttig, omdat je vaak door het tijdig inwinnen van advies verdere problemen kunt voorkomen en niet hoeft te procederen.

Voor zover bij een geschil externe deskundigen en specialisten moeten worden ingeschakeld, zoals advocaten, experts en accountants, zijn de kosten daarvan ook gedekt. Het is wel raadzaam om hierover op voorhand toestemming te vragen. Bijkomende kosten zoals de gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten vallen ook onder de dekking.

De RB B is meestal opgebouwd uit verschillende modules waaruit je kunt kiezen. Dat zijn de modules “verkeer”, ”inkoop”, ”verkoop”, en ”bedrijfsvoering en incasso”.
Afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent, kunnen geschillen met klanten meeverzekerd worden. Daarnaast is het mogelijk om de rubriek incasso mee te verzekeren.

In onze ervaring blijkt dat organisaties het meest met incassokwesties en ontslagprocedures met werknemers bij de RB-verzekeraar aankloppen.

De tevredenheid over deze verzekering zal in de praktijk sterk afhangen van of een schademelding onder de dekking valt en als dit het geval is, de wijze waarop je belangen behartigd worden. Helaas leert onze ervaring dat gemelde schades niet altijd onder de dekking vallen en dat de wijze van afhandeling in sterke mate afhangt van de kwaliteit van de jurist die je toegewezen krijgt.

Belangrijkste uitsluitingen:
Wij vinden het belangrijk om ook te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt deze verzekering geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder is er geen dekking in de volgende gevallen:

 • Voor schadegevallen waarvan vóór het aangaan van de verzekering er al een redelijk vermoeden was of kon zijn dat er een juridisch conflict uit kom voortvloeien.
 • Er dient er een redelijk financieel belang te zijn alvorens een zaak in behandeling wordt genomen.
 • Aankoop van gebruikte motorrijtuigen, zonder garantie van een erkende dealer.
 • Aan of door u verleende kredieten, beleggingen en obligaties.
 • Incasseren van huurpenningen.

 

Milieuschadeverzekering (MSV)

Als door jouw organisatie milieuschade wordt veroorzaakt heeft dat grote financiële gevolgen. Als bijvoorbeeld door een brand en het blussen daarvan bodemverontreiniging optreedt doordat er asbest is vrijgekomen, dan is dit niet gedekt op de opstalverzekering en ook niet op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De opruiming- en saneringskosten zijn dan geheel voor eigen rekening en kunnen al snel oplopen tot enkele tonnen. Er is bovendien sprake van een wettelijke saneringsplicht.
De MSV vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van de bodem maar ook van het oppervlaktewater. Onder de dekking van deze verzekering valt de directe of indirecte milieuschade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm of een andere gedekte oorzaak. Zowel op het eigen terrein, maar ook op openbaar terrein of bijvoorbeeld op het erf van de buren.

De oorzaken van milieuschades kunnen heel divers zijn, je moet dan denken aan lekkende brandstoftanks en andere systemen, asbest dat vrijkomt bij brand, opslag van chemische middelen etc. Naast deze risico’s op en rond de eigen locatie is ook schade die tijdens werkzaamheden op andere locaties ontstaat, bijvoorbeeld bij klanten, mee te verzekeren.

Deze verzekering is uitermate geschikt voor organisaties die in de bedrijfsuitoefening met milieugevaarlijke of -belastende stoffen te maken hebben. Maar ook organisaties uit andere sectoren die bijvoorbeeld op eigen locatie asbest of tanks hebben komen voor deze verzekering is aanmerking.

De verzekering dekt milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. De verzekering is daarmee een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Er moet voor een gedekte milieuaantasting sprake zijn van het rechtstreeks vanaf de verzekerde locatie vrijkomen van een milieugevaarlijke stof. Oorzaak, ontstaan en melding van de milieuschade moeten binnen de verzekeringsduur vallen. De claim moet door de verzekeraar zijn ontvangen tijdens de verzekeringsduur. Er bestaat de mogelijkheid een termijn van één jaar bij te verzekeren. Binnen deze termijn heeft de verzekerde dekking voor door de verzekeraar ontvangen claims, die dan betrekking hebben op schades ontstaan tijdens de contractduur van de verzekering

Belangrijkste uitsluitingen
Wij vinden het belangrijk om ook te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt deze verzekering geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder is er geen dekking in de volgende gevallen:

 • Milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en vergunningen.
 • De aansprakelijkheid voor schade door het plotseling en onverwachts vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Dit risico is namelijk meestal gedekt op de AVB.
 • De kosten voor asbestsanering. Het verwijderen van asbest uit een pand is niet gedekt. Als er asbest vrijkomt van het pand door brand of storm is het opruimen wel gedekt.

—————————————————————————-
Wil je een vrijblijvende offerte? Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op  >>Contactformulier zakelijk.

—————————————————————————-

>>Terug naar overzicht Zakelijke dienstverlening

 

Delen: